Bel ons:
0651265691

Algemene voorwaarden Lagerwaard Advocatuur

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Lagerwaard Advocatuur, hierna te noemen opdrachtneemster, en een opdrachtgever,  voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtneemster maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtneemster verklaart de daaruit voor de opdrachtneemster voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
 3. De dienstverlening van Lagerwaard Advocatuur valt onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Aan de verplichtingen van deze wet zal door Lagerwaard Advocatuur worden voldaan. Dit houdt onder andere in dat er een cliëntenonderzoek plaatsvindt, alsmede een risico-inventarisatie. Cliënten zullen worden geïdentificeerd en vervolgens zal de identiteit worden geverifieerd. Voorts zal cliënten worden verzocht om aan te geven wie de UBO is en of er sprake is van PEP.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtneemster het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtneemster aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtneemster worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtneemster zijn verstrekt, heeft opdrachtneemster het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtneemster is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtneemster is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door de advocaat als opdrachtneemster geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 4. Declaratie

 1. Aan de opdrachtneemster dienen te worden vergoed honorarium en verschotten.
 2. Met verschotten wordt bedoeld, vergoeding van te specificeren kosten, zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten, etc..
 3. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende basisuurtarief van de opdrachtneemster, althans een ander door de opdrachtneemster schriftelijk bevestigd, uurtarief. De hoogte van dit uurtarief wordt jaarlijks, met ingang van de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar vastgesteld door de opdrachtneemster en is op aanvraag verkrijgbaar. Indien een afwijkend uurtarief is overeengekomen wordt dit met dezelfde ingangsdatum verhoogd althans verlaagd met hetzelfde percentage als de wijziging van het basisuurtarief. Factoren als belang van de zaak, specialistische aard van de zaak, draagkracht van de opdrachtgever, spoedeisendheid van de te verrichten werkzaamheden, geven aanleiding voor verhoging althans verlaging van het basisuurtarief met een vermenigvuldigingsfactor van 0,5 tot 2.
 4. Zolang de opdracht niet is voltooid, is de opdrachtneemster bevoegd tussentijds te declareren.

Artikel 5. Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden met betrekking tot een opdracht dienen op straffe van verval, schriftelijk en binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht te geschieden.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar NL49 RABO 0115 537910 t.n.v. RWL Beheer BV te Hilversum.
  Na het verstrijken van de voornoemde termijn van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 1,5%.
 2. Opdrachtneemster is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een depot te verlangen tot zekerheid van haar honorarium en de door haar te maken dan wel gemaakte kosten ter zake van het uitvoeren van de opdracht.  Indien storting van dit depot achterwege blijft is opdrachtneemster gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtneemster uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 3. In geval liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 6. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument) worden incassokosten in rekening gebracht volgens ‘het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’ met een minimum van € 40,–. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
 7. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de opdrachtneemster gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Opdrachtneemster is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade. Opdrachtneemster is verder gerechtigd alle stukken al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Derden gelden

 1. Gelden die opdrachtneemster ten behoeve van opdrachtgever ontvangt, alsmede door opdrachtgever gedane voorschotten, worden gestort op de rekening ‘derdengelden’ van opdrachtneemster NL ……………………. t.n.v.  ……………………… Over deze gelden wordt, tenzij een andere afspraak is gemaakt, geen rente vergoed.
 2. Aan opdrachtgever toekomende gelden worden, binnen 14 dagen, na eventuele verrekening met aan opdrachtneemster toekomende bedragen, tot welke verrekening opdrachtneemster te allen tijde bevoegd is, overgemaakt op een door opdrachtgever aan te geven bankrekening.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtneemster, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Opdrachtneemster is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtneemster beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtneemster of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Archivering

 1. Het bij de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door de opdrachtneemster tenminste gedurende zeven jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Artikel 10. Geschillenbeslechting

 1. Elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtneemster zal in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Opdrachtneemster blijft echter wel bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 2. Indien de opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat opdrachtneemster zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtneemster en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Wijziging van de voorwaarden

 1. Opdrachtneemster is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtneemster zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 13. Zaakwaarneming

 1. Het kantoor draagt er zorg voor dat bij vakantie of (al dan niet) geplande langdurige afwezigheid van de advocaat voor een goede vervanging wordt gezorgd. De zaken van het kantoor worden thans krachtens een waarnemingsovereenkomst waargenomen door: dhr. mr. J. Boelens, verbonden aan Schuth & Koelemaij Advocaten te 9401 PJ Assen aan de Beilersraat no. 139 (tel.nr.: 0592-300555/mailadres: j.boelens@sk-advocaten.nl).