Bel ons:
0651265691

Privacyverklaring

Lagerwaard Advocatuur BV, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lagerwaard Advocatuur BV
mail@lagerwaardadvocatuur.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lagerwaard Advocatuur BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Specifieke gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw zaak.

Lagerwaard Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Lagerwaard Advocatuur BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn op
  • Basis van de Advocatenwet en/of Gedragsregels, dan wel daaraan gelieerde wetten of regelgeving
  • Noodzakelijk zijn, dan wel voorgeschreven worden om te registreren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lagerwaard Advocatuur BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lagerwaard Advocatuur BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lagerwaard Advocatuur BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar van de persoonsgegevens.Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Lagerwaard Advocatuur BV gebruikt geen technische, functionele en analytische cookies of vergelijkbare technieken die inbreuk maken op uw privacy.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lagerwaard Advocatuur BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lagerwaard Advocatuur) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, dan wel het uiten van een klacht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lagerwaard Advocatuur BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Lagerwaard Advocatuur een verzoek kunt indienen om de bij ons bekende persoonsgegevens van u in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mail@lagerwaardadvocatuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Lagerwaard Advocatuur BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Lagerwaard Advocatuur BV wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lagerwaard Advocatuur BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail@lagerwaardadvocatuur.nl.